REGULAMIN KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzany na profilu CHI Biosilk Polska na Instagramie w dniach 07 lipca – 21 lipca 2023 roku.

2. Organizatorem Konkursu jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, NIP: 781-148-38-17; REGON: 365070360 (dalej „Organizator konkursu”).

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia

Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Farouk Systems Polska, ul Wejherowska 24, 60-446 Poznań.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Farouk Systems Polska, ul Wejherowska 24, 60-446 Poznań.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 07 lipca – 21 lipca 2023 roku.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywny profil w serwisie Instagram. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Aby móc uczestniczyć w Konkursie należy spełniać następujące warunki:

● Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 1.

● Uczestnicy konkursu na Instagramie zobowiązani są do dodania na swój profil Instagram zdjęcie przedstawiające formę relaks.

● Uczestnicy konkursu na Instagramie są zobowiązani do zamieszczenia w opisie „ #mojewłosyzasługująnachill”

● W konkursie na Instagramie wygrywa 1 osoba.

● Publikując swoją fotografię, uczestnik wyraża zgodę na jej wykorzystywanie przez Organizatora konkursu w niezmienionej formie na Instagramie, wraz z podpisem uczestnika.

§3

NAGRODY

1. W konkursie na Instagramie przewidziano 1 nagrodę.

2. Nagrodą za I miejsce w konkursie na Instagramie jest: szampon CHI Naturals Aloe Vera Szampon nawilżający 355 ml, odżywka CHI Naturals Aloe Vera Odżywka nawilżająca 355 ml, maska CHI Naturals Aloe Vera Intensive Hydrating Hair Masque Maska nawilżająca 177 ml, serum CHI Naturals Aloe Vera Serum 59 ml, lotion CHI Naturals Aloe Vera Hydrating Lotion 355 ml.

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Instagram w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

Administrator CHI Biosilk Polska skontaktuje się ze zwyciezcą w wiadomości prywatnej oraz poinformuje ich o wygranej pod zgłoszeniem konkursowym.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć w wiadomości prywatnej i przekazać dane do wysyłki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera DPD w ciągu 7 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.

8. W przypadku braku odpowiedzi od laureata w ciągu 7 dni nagroda przepada.

9. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres biuro@farouk.pl

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie https://farouk.pl